Einsteinium Nucleus 241Es

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  241Es     99     142     -3/2      

Einsteinium Nucleus 241Es Layered View

241Es

 

241Es

Einsteinium Nucleus 241Es Front View

241Es

Einsteinium Nucleus 241Es Back View

241Es

Einsteinium Nucleus 241Es Left View

241Es

Einsteinium Nucleus 241Es Right View