Einsteinium Nucleus 240Es

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  240Es     99     141     -1      

Einsteinium Nucleus 240Es Layered View

240Es

 

240Es

Einsteinium Nucleus 240Es Front View

240Es

Einsteinium Nucleus 240Es Back View

240Es

Einsteinium Nucleus 240Es Left View

240Es

Einsteinium Nucleus 240Es Right View