Berkelium Nucleus 254mBk

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  254mBk     97     157     1      

Berkelium Nucleus 254mBk Layered View

254mBk

 

254mBk

Berkelium Nucleus 254mBk Front View

254mBk

Berkelium Nucleus 254mBk Back View

254mBk

Berkelium Nucleus 254mBk Left View

254mBk

Berkelium Nucleus 254mBk Right View