Berkelium Nucleus 253mBk

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  253mBk     97     156     3/2      

Berkelium Nucleus 253mBk Layered View

253mBk

 

253mBk

Berkelium Nucleus 253mBk Front View

253mBk

Berkelium Nucleus 253mBk Back View

253mBk

Berkelium Nucleus 253mBk Left View

253mBk

Berkelium Nucleus 253mBk Right View