Berkelium Nucleus 252mBk

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  252mBk     97     155     1      

Berkelium Nucleus 252mBk Layered View

252mBk

 

252mBk

Berkelium Nucleus 252mBk Front View

252mBk

Berkelium Nucleus 252mBk Back View

252mBk

Berkelium Nucleus 252mBk Left View

252mBk

Berkelium Nucleus 252mBk Right View