Berkelium Nucleus 249mBk

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  249mBk     97     152     -3/2      

Berkelium Nucleus 249mBk Layered View

249mBk

 

249mBk

Berkelium Nucleus 249mBk Front View

249mBk

Berkelium Nucleus 249mBk Back View

249mBk

Berkelium Nucleus 249mBk Left View

249mBk

Berkelium Nucleus 249mBk Right View