Berkelium Nucleus 248mBk

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  248mBk     97     151     -1      

Berkelium Nucleus 248mBk Layered View

248mBk

 

248mBk

Berkelium Nucleus 248mBk Front View

248mBk

Berkelium Nucleus 248mBk Back View

248mBk

Berkelium Nucleus 248mBk Left View

248mBk

Berkelium Nucleus 248mBk Right View