Radium Nucleus 230Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  230Ra     88     142     0      

Radium Nucleus 230Ra Layered View

230Ra

 

230Ra

Radium Nucleus 230Ra Front View

230Ra

Radium Nucleus 230Ra Back View

230Ra

Radium Nucleus 230Ra Left View

230Ra

Radium Nucleus 230Ra Right View