Radium Nucleus 220Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  220Ra     88     132     0      

Radium Nucleus 220Ra Layered View

220Ra

 

220Ra

Radium Nucleus 220Ra Front View

220Ra

Radium Nucleus 220Ra Back View

220Ra

Radium Nucleus 220Ra Left View

220Ra

Radium Nucleus 220Ra Right View