Radon Nucleus 214mRn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  214mRn     86     128     22      

Radon Nucleus 214mRn Layered View

214mRn

 

214mRn

Radon Nucleus 214mRn Front View

214mRn

Radon Nucleus 214mRn Back View

214mRn

Radon Nucleus 214mRn Left View

214mRn

Radon Nucleus 214mRn Right View