Radon Nucleus 207mRn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  207mRn     86     121     13/2      

Radon Nucleus 207mRn Layered View

207mRn

 

207mRn

Radon Nucleus 207mRn Front View

207mRn

Radon Nucleus 207mRn Back View

207mRn

Radon Nucleus 207mRn Left View

207mRn

Radon Nucleus 207mRn Right View