Radon Nucleus 203mRn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  203mRn     86     117     13/2      

Radon Nucleus 203mRn Layered View

203mRn

 

203mRn

Radon Nucleus 203mRn Front View

203mRn

Radon Nucleus 203mRn Back View

203mRn

Radon Nucleus 203mRn Left View

203mRn

Radon Nucleus 203mRn Right View