Radon Nucleus 201mRn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  201mRn     86     115     13/2      

Radon Nucleus 201mRn Layered View

201mRn

 

201mRn

Radon Nucleus 201mRn Front View

201mRn

Radon Nucleus 201mRn Back View

201mRn

Radon Nucleus 201mRn Left View

201mRn

Radon Nucleus 201mRn Right View