Radon Nucleus 199mRn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  199mRn     86     113     13/2      

Radon Nucleus 199mRn Layered View

199mRn

 

199mRn

Radon Nucleus 199mRn Front View

199mRn

Radon Nucleus 199mRn Back View

199mRn

Radon Nucleus 199mRn Left View

199mRn

Radon Nucleus 199mRn Right View