Radon Nucleus 197mRn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  197mRn     86     111     13/2      

Radon Nucleus 197mRn Layered View

197mRn

 

197mRn

Radon Nucleus 197mRn Front View

197mRn

Radon Nucleus 197mRn Back View

197mRn

Radon Nucleus 197mRn Left View

197mRn

Radon Nucleus 197mRn Right View