Radon Nucleus 195mRn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  195mRn     86     109     13/2      

Radon Nucleus 195mRn Layered View

195mRn

 

195mRn

Radon Nucleus 195mRn Front View

195mRn

Radon Nucleus 195mRn Back View

195mRn

Radon Nucleus 195mRn Left View

195mRn

Radon Nucleus 195mRn Right View