Polonium Nucleus 210mPo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  210mPo     84     126     16      

Polonium Nucleus 210mPo Layered View

210mPo

 

210mPo

Polonium Nucleus 210mPo Front View

210mPo

Polonium Nucleus 210mPo Back View

210mPo

Polonium Nucleus 210mPo Left View

210mPo

Polonium Nucleus 210mPo Right View