Polonium Nucleus 199mPo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  199mPo     84     115     13/2      

Polonium Nucleus 199mPo Layered View

199mPo

 

199mPo

Polonium Nucleus 199mPo Front View

199mPo

Polonium Nucleus 199mPo Back View

199mPo

Polonium Nucleus 199mPo Left View

199mPo

Polonium Nucleus 199mPo Right View