Polonium Nucleus 197mPo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  197mPo     84     113     13/2      

Polonium Nucleus 197mPo Layered View

197mPo

 

197mPo

Polonium Nucleus 197mPo Front View

197mPo

Polonium Nucleus 197mPo Back View

197mPo

Polonium Nucleus 197mPo Left View

197mPo

Polonium Nucleus 197mPo Right View