Polonium Nucleus 195mPo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  195mPo     84     111     13/2      

Polonium Nucleus 195mPo Layered View

195mPo

 

195mPo

Polonium Nucleus 195mPo Front View

195mPo

Polonium Nucleus 195mPo Back View

195mPo

Polonium Nucleus 195mPo Left View

195mPo

Polonium Nucleus 195mPo Right View