Polonium Nucleus 194mPo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  194mPo     84     110     -11      

Polonium Nucleus 194mPo Layered View

194mPo

 

194mPo

Polonium Nucleus 194mPo Front View

194mPo

Polonium Nucleus 194mPo Back View

194mPo

Polonium Nucleus 194mPo Left View

194mPo

Polonium Nucleus 194mPo Right View