Polonium Nucleus 193mPo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  193mPo     84     109     13/2      

Polonium Nucleus 193mPo Layered View

193mPo

 

193mPo

Polonium Nucleus 193mPo Front View

193mPo

Polonium Nucleus 193mPo Back View

193mPo

Polonium Nucleus 193mPo Left View

193mPo

Polonium Nucleus 193mPo Right View