Polonium Nucleus 192mPo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  192mPo     84     108     12      

Polonium Nucleus 192mPo Layered View

192mPo

 

192mPo

Polonium Nucleus 192mPo Front View

192mPo

Polonium Nucleus 192mPo Back View

192mPo

Polonium Nucleus 192mPo Left View

192mPo

Polonium Nucleus 192mPo Right View