Polonium Nucleus 191mPo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  191mPo     84     107     13/2      

Polonium Nucleus 191mPo Layered View

191mPo

 

191mPo

Polonium Nucleus 191mPo Front View

191mPo

Polonium Nucleus 191mPo Back View

191mPo

Polonium Nucleus 191mPo Left View

191mPo

Polonium Nucleus 191mPo Right View