Bismuth Nucleus 200m2Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  200m2Bi     83     117     -10      

Bismuth Nucleus 200m2Bi Layered View

200m2Bi

 

200m2Bi

Bismuth Nucleus 200m2Bi Front View

200m2Bi

Bismuth Nucleus 200m2Bi Back View

200m2Bi

Bismuth Nucleus 200m2Bi Left View

200m2Bi

Bismuth Nucleus 200m2Bi Right View