Bismuth Nucleus 198m2Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  198m2Bi     83     115     -10      

Bismuth Nucleus 198m2Bi Layered View

198m2Bi

 

198m2Bi

Bismuth Nucleus 198m2Bi Front View

198m2Bi

Bismuth Nucleus 198m2Bi Back View

198m2Bi

Bismuth Nucleus 198m2Bi Left View

198m2Bi

Bismuth Nucleus 198m2Bi Right View