Bismuth Nucleus 198m1Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  198m1Bi     83     115     7      

Bismuth Nucleus 198m1Bi Layered View

198m1Bi

 

198m1Bi

Bismuth Nucleus 198m1Bi Front View

198m1Bi

Bismuth Nucleus 198m1Bi Back View

198m1Bi

Bismuth Nucleus 198m1Bi Left View

198m1Bi

Bismuth Nucleus 198m1Bi Right View