Bismuth Nucleus 190m2Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  190m2Bi     83     107     7      

Bismuth Nucleus 190m2Bi Layered View

190m2Bi

 

190m2Bi

Bismuth Nucleus 190m2Bi Front View

190m2Bi

Bismuth Nucleus 190m2Bi Back View

190m2Bi

Bismuth Nucleus 190m2Bi Left View

190m2Bi

Bismuth Nucleus 190m2Bi Right View