Bismuth Nucleus 189m2Bi

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  189m2Bi     83     106     13/2      

Bismuth Nucleus 189m2Bi Layered View

189m2Bi

 

189m2Bi

Bismuth Nucleus 189m2Bi Front View

189m2Bi

Bismuth Nucleus 189m2Bi Back View

189m2Bi

Bismuth Nucleus 189m2Bi Left View

189m2Bi

Bismuth Nucleus 189m2Bi Right View