Mercury Nucleus 205mHg

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  205mHg     80     125     13/2      

Mercury Nucleus 205mHg Layered View

205mHg

 

205mHg

Mercury Nucleus 205mHg Front View

205mHg

Mercury Nucleus 205mHg Back View

205mHg

Mercury Nucleus 205mHg Left View

205mHg

Mercury Nucleus 205mHg Right View