Mercury Nucleus 199mHg

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  199mHg     80     119     13/2      

Mercury Nucleus 199mHg Layered View

199mHg

 

199mHg

Mercury Nucleus 199mHg Front View

199mHg

Mercury Nucleus 199mHg Back View

199mHg

Mercury Nucleus 199mHg Left View

199mHg

Mercury Nucleus 199mHg Right View