Mercury Nucleus 195mHg

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  195mHg     80     115     13/2      

Mercury Nucleus 195mHg Layered View

195mHg

 

195mHg

Mercury Nucleus 195mHg Front View

195mHg

Mercury Nucleus 195mHg Back View

195mHg

Mercury Nucleus 195mHg Left View

195mHg

Mercury Nucleus 195mHg Right View