Mercury Nucleus 193mHg

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  193mHg     80     113     13/2      

Mercury Nucleus 193mHg Layered View

193mHg

 

193mHg

Mercury Nucleus 193mHg Front View

193mHg

Mercury Nucleus 193mHg Back View

193mHg

Mercury Nucleus 193mHg Left View

193mHg

Mercury Nucleus 193mHg Right View