Mercury Nucleus 191mHg

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  191mHg     80     111     13/2      

Mercury Nucleus 191mHg Layered View

191mHg

 

191mHg

Mercury Nucleus 191mHg Front View

191mHg

Mercury Nucleus 191mHg Back View

191mHg

Mercury Nucleus 191mHg Left View

191mHg

Mercury Nucleus 191mHg Right View