Mercury Nucleus 189mHg

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  189mHg     80     109     13/2      

Mercury Nucleus 189mHg Layered View

189mHg

 

189mHg

Mercury Nucleus 189mHg Front View

189mHg

Mercury Nucleus 189mHg Back View

189mHg

Mercury Nucleus 189mHg Left View

189mHg

Mercury Nucleus 189mHg Right View