Mercury Nucleus 188mHg

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  188mHg     80     108     12      

Mercury Nucleus 188mHg Layered View

188mHg

 

188mHg

Mercury Nucleus 188mHg Front View

188mHg

Mercury Nucleus 188mHg Back View

188mHg

Mercury Nucleus 188mHg Left View

188mHg

Mercury Nucleus 188mHg Right View