Mercury Nucleus 186mHg

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  186mHg     80     106     -8      

Mercury Nucleus 186mHg Layered View

186mHg

 

186mHg

Mercury Nucleus 186mHg Front View

186mHg

Mercury Nucleus 186mHg Back View

186mHg

Mercury Nucleus 186mHg Left View

186mHg

Mercury Nucleus 186mHg Right View