Mercury Nucleus 185mHg

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  185mHg     80     105     13/2      

Mercury Nucleus 185mHg Layered View

185mHg

 

185mHg

Mercury Nucleus 185mHg Front View

185mHg

Mercury Nucleus 185mHg Back View

185mHg

Mercury Nucleus 185mHg Left View

185mHg

Mercury Nucleus 185mHg Right View