Mercury Nucleus 181mHg

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  181mHg     80     101     13/2      

Mercury Nucleus 181mHg Layered View

181mHg

 

181mHg

Mercury Nucleus 181mHg Front View

181mHg

Mercury Nucleus 181mHg Back View

181mHg

Mercury Nucleus 181mHg Left View

181mHg

Mercury Nucleus 181mHg Right View