Ytterbium Nucleus 168Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  168Yb     70     98     0     Stable  

Ytterbium Nucleus 168Yb Layered View

168Yb

 

168Yb

Ytterbium Nucleus 168Yb Front View

168Yb

Ytterbium Nucleus 168Yb Back View

168Yb

Ytterbium Nucleus 168Yb Left View

168Yb

Ytterbium Nucleus 168Yb Right View