Ytterbium Nucleus 150Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  150Yb     70     80     0      

Ytterbium Nucleus 150Yb Layered View

150Yb

 

150Yb

Ytterbium Nucleus 150Yb Front View

150Yb

Ytterbium Nucleus 150Yb Back View

150Yb

Ytterbium Nucleus 150Yb Left View

150Yb

Ytterbium Nucleus 150Yb Right View