Ytterbium Nucleus 148Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  148Yb     70     78     0      

Ytterbium Nucleus 148Yb Layered View

148Yb

 

148Yb

Ytterbium Nucleus 148Yb Front View

148Yb

Ytterbium Nucleus 148Yb Back View

148Yb

Ytterbium Nucleus 148Yb Left View

148Yb

Ytterbium Nucleus 148Yb Right View