Ytterbium Nucleus 179Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  179Yb     70     109     -1/2      

Ytterbium Nucleus 179Yb Layered View

179Yb

 

179Yb

Ytterbium Nucleus 179Yb Front View

179Yb

Ytterbium Nucleus 179Yb Back View

179Yb

Ytterbium Nucleus 179Yb Left View

179Yb

Ytterbium Nucleus 179Yb Right View