Ytterbium Nucleus 176Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  176Yb     70     106     0     Stable  

Ytterbium Nucleus 176Yb Layered View

176Yb

 

176Yb

Ytterbium Nucleus 176Yb Front View

176Yb

Ytterbium Nucleus 176Yb Back View

176Yb

Ytterbium Nucleus 176Yb Left View

176Yb

Ytterbium Nucleus 176Yb Right View