Ytterbium Nucleus 173Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  173Yb     70     103     -5/2     Stable  

Ytterbium Nucleus 173Yb Layered View

173Yb

 

173Yb

Ytterbium Nucleus 173Yb Front View

173Yb

Ytterbium Nucleus 173Yb Back View

173Yb

Ytterbium Nucleus 173Yb Left View

173Yb

Ytterbium Nucleus 173Yb Right View