Ytterbium Nucleus 170Yb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  170Yb     70     100     0     Stable  

Ytterbium Nucleus 170Yb Layered View

170Yb

 

170Yb

Ytterbium Nucleus 170Yb Front View

170Yb

Ytterbium Nucleus 170Yb Back View

170Yb

Ytterbium Nucleus 170Yb Left View

170Yb

Ytterbium Nucleus 170Yb Right View