Thulium Nucleus 164Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  164Tm     69     95     1      

Thulium Nucleus 164Tm Layered View

164Tm

 

164Tm

Thulium Nucleus 164Tm Front View

164Tm

Thulium Nucleus 164Tm Back View

164Tm

Thulium Nucleus 164Tm Left View

164Tm

Thulium Nucleus 164Tm Right View