Thulium Nucleus 163Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  163Tm     69     94     1/2      

Thulium Nucleus 163Tm Layered View

163Tm

 

163Tm

Thulium Nucleus 163Tm Front View

163Tm

Thulium Nucleus 163Tm Back View

163Tm

Thulium Nucleus 163Tm Left View

163Tm

Thulium Nucleus 163Tm Right View