Thulium Nucleus 162Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  162Tm     69     93     -1      

Thulium Nucleus 162Tm Layered View

162Tm

 

162Tm

Thulium Nucleus 162Tm Front View

162Tm

Thulium Nucleus 162Tm Back View

162Tm

Thulium Nucleus 162Tm Left View

162Tm

Thulium Nucleus 162Tm Right View