Thulium Nucleus 160Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  160Tm     69     91     -1      

Thulium Nucleus 160Tm Layered View

160Tm

 

160Tm

Thulium Nucleus 160Tm Front View

160Tm

Thulium Nucleus 160Tm Back View

160Tm

Thulium Nucleus 160Tm Left View

160Tm

Thulium Nucleus 160Tm Right View